Home       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/daitangvietnam/LinhSonPhapBaoDaiTangKinh/

Index of: home/daitangvietnam/LinhSonPhapBaoDaiTangKinh/Admin Login

Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
Launch Gallery
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
23.40 MB 02 August 2021
19.80 MB 02 August 2021
551.53 MB 02 August 2021
1.04 MB 02 August 2021
55.29 MB 02 August 2021
194.82 MB 02 August 2021
770.5 KB 02 August 2021
0.0 KB 02 August 2021
41.95 MB 02 August 2021
41.95 MB 02 August 2021
106.5 KB 02 August 2021
543.25 MB 02 August 2021
647.82 MB 02 August 2021
67.36 MB 02 August 2021
70.78 MB 02 August 2021
39.00 MB 02 August 2021
18.03 MB 02 August 2021
28.48 MB 02 August 2021
20.92 MB 02 August 2021
8.26 MB 02 August 2021
32.70 MB 02 August 2021
43.55 MB 02 August 2021
32.98 MB 02 August 2021
10.06 MB 02 August 2021
13.84 MB 02 August 2021
14.31 MB 02 August 2021
15.53 MB 02 August 2021
15.96 MB 02 August 2021
58.79 MB 02 August 2021
27.89 MB 02 August 2021
16.85 MB 02 August 2021
5.81 MB 02 August 2021
6.05 MB 02 August 2021
15.54 MB 02 August 2021
5.18 MB 02 August 2021
5.03 MB 02 August 2021
5.35 MB 02 August 2021
6.38 MB 02 August 2021
6.15 MB 02 August 2021
5.85 MB 02 August 2021
4.53 MB 02 August 2021
12.65 MB 02 August 2021
14.19 MB 02 August 2021
10.95 MB 02 August 2021
17.16 MB 02 August 2021
17.65 MB 02 August 2021
15.03 MB 02 August 2021
13.12 MB 02 August 2021
11.10 MB 02 August 2021
7.16 MB 02 August 2021
7.35 MB 02 August 2021
10.00 MB 02 August 2021
7.92 MB 02 August 2021
7.24 MB 02 August 2021
4.46 MB 02 August 2021
8.00 MB 02 August 2021
12.49 MB 02 August 2021
14.11 MB 02 August 2021
14.83 MB 02 August 2021
8.80 MB 02 August 2021
8.63 MB 02 August 2021
8.85 MB 02 August 2021
20.41 MB 02 August 2021
12.26 MB 02 August 2021
13.23 MB 02 August 2021
12.07 MB 02 August 2021
14.22 MB 02 August 2021
9.86 MB 02 August 2021
12.48 MB 02 August 2021
12.99 MB 02 August 2021
18.31 MB 02 August 2021
13.09 MB 02 August 2021
9.36 MB 02 August 2021
9.29 MB 02 August 2021
9.78 MB 02 August 2021
10.43 MB 02 August 2021
14.20 MB 02 August 2021
8.62 MB 02 August 2021
14.16 MB 02 August 2021
9.81 MB 02 August 2021
9.97 MB 02 August 2021
14.51 MB 02 August 2021
9.93 MB 02 August 2021
10.86 MB 02 August 2021
19.61 MB 02 August 2021
41.93 MB 02 August 2021
365.94 MB 02 August 2021
57.36 MB 02 August 2021
17.90 MB 02 August 2021
12.19 MB 02 August 2021
9.71 MB 02 August 2021
5.43 MB 02 August 2021
10.89 MB 02 August 2021
15.66 MB 02 August 2021
8.45 MB 02 August 2021
11.18 MB 02 August 2021
11.16 MB 02 August 2021
8.97 MB 02 August 2021
10.09 MB 02 August 2021
8.61 MB 02 August 2021
6.28 MB 02 August 2021
10.70 MB 02 August 2021
14.45 MB 02 August 2021
9.93 MB 02 August 2021
9.69 MB 02 August 2021
9.65 MB 02 August 2021
9.92 MB 02 August 2021
8.69 MB 02 August 2021
9.64 MB 02 August 2021
10.70 MB 02 August 2021
8.97 MB 02 August 2021
9.62 MB 02 August 2021
9.30 MB 02 August 2021
9.41 MB 02 August 2021
7.82 MB 02 August 2021
17.48 MB 02 August 2021
8.25 MB 02 August 2021
8.58 MB 02 August 2021
11.36 MB 02 August 2021
14.93 MB 02 August 2021
17.27 MB 02 August 2021
9.47 MB 02 August 2021
11.60 MB 02 August 2021
11.28 MB 02 August 2021
14.67 MB 02 August 2021
9.96 MB 02 August 2021
9.99 MB 02 August 2021
9.21 MB 02 August 2021
7.31 MB 02 August 2021
6.73 MB 02 August 2021
10.34 MB 02 August 2021
9.63 MB 02 August 2021
8.91 MB 02 August 2021
8.49 MB 02 August 2021
11.52 MB 02 August 2021
361.7 KB 02 August 2021
8.13 MB 02 August 2021
11.93 MB 02 August 2021
6.88 MB 02 August 2021
4.19 MB 02 August 2021
10.84 MB 02 August 2021
9.49 MB 02 August 2021
12.19 MB 02 August 2021
13.04 MB 02 August 2021
9.14 MB 02 August 2021
15.16 MB 02 August 2021
10.20 MB 02 August 2021
9.35 MB 02 August 2021
9.84 MB 02 August 2021
8.69 MB 02 August 2021
9.55 MB 02 August 2021
3.46 MB 02 August 2021
7.70 MB 02 August 2021
8.48 MB 02 August 2021
7.23 MB 02 August 2021
8.36 MB 02 August 2021
8.82 MB 02 August 2021
6.54 MB 02 August 2021
8.36 MB 02 August 2021
7.69 MB 02 August 2021
7.67 MB 02 August 2021
5.10 MB 02 August 2021
5.20 MB 02 August 2021
5.77 MB 02 August 2021
8.39 MB 02 August 2021
9.74 MB 02 August 2021
6.88 MB 02 August 2021
7.15 MB 02 August 2021
9.44 MB 02 August 2021
8.79 MB 02 August 2021
7.08 MB 02 August 2021
16.57 MB 02 August 2021
15.02 MB 02 August 2021
16.42 MB 02 August 2021
21.46 MB 02 August 2021
17.40 MB 02 August 2021
16.54 MB 02 August 2021
17.90 MB 02 August 2021
12.64 MB 02 August 2021
26.98 MB 02 August 2021
13.99 MB 02 August 2021
18.27 MB 02 August 2021
19.02 MB 02 August 2021
25.82 MB 02 August 2021
22.84 MB 02 August 2021
80.59 MB 02 August 2021
29.07 MB 02 August 2021
23.01 MB 02 August 2021
55.64 MB 02 August 2021
34.88 MB 02 August 2021
45.12 MB 02 August 2021
17.48 MB 02 August 2021
68.44 MB 02 August 2021
18.22 MB 02 August 2021
21.36 MB 02 August 2021
16.06 MB 02 August 2021
7.35 MB 02 August 2021
12.66 MB 02 August 2021
8.43 MB 02 August 2021
9.59 MB 02 August 2021
13.60 MB 02 August 2021
20.94 MB 02 August 2021
18.03 MB 02 August 2021
18.88 MB 02 August 2021
12.07 MB 02 August 2021
120.59 MB 02 August 2021
34.43 MB 02 August 2021
35.22 MB 02 August 2021
585.19 MB 02 August 2021
7.31 MB 02 August 2021
774.4 KB 02 August 2021
598.01 MB 02 August 2021
126.64 MB 02 August 2021
01image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.2 KB 02 August 2021
01image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.2 KB 02 August 2021
02image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
231.2 KB 02 August 2021
02image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
231.2 KB 02 August 2021
03image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
197.7 KB 02 August 2021
03image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
197.7 KB 02 August 2021
04image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
239.2 KB 02 August 2021
04image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
239.2 KB 02 August 2021
05image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
220.3 KB 02 August 2021
05image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
220.3 KB 02 August 2021
06image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
219.6 KB 02 August 2021
06image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
219.6 KB 02 August 2021
10image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
243.0 KB 02 August 2021
10image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
243.0 KB 02 August 2021
13image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
231.3 KB 02 August 2021
13image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
231.3 KB 02 August 2021
15image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
204.9 KB 02 August 2021
15image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
204.9 KB 02 August 2021
18image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
257.6 KB 02 August 2021
18image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
257.6 KB 02 August 2021
21image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
161.3 KB 02 August 2021
21image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
161.3 KB 02 August 2021
22image-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
235.9 KB 02 August 2021
22image
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
235.9 KB 02 August 2021
200_HT-Tinh-Hanh-droite-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.7 KB 02 August 2021
200_HT-Tinh-Hanh-droite
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.7 KB 02 August 2021
248_IMG_2693-Souvenir-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.1 KB 02 August 2021
248_IMG_2693-Souvenir
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.1 KB 02 August 2021
286-tangkinh-saptheo-tap
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
52.5 KB 02 August 2021
644-uy-nhiem
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
55.1 KB 02 August 2021
647-atydam
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
46.8 KB 02 August 2021
800_IMG_6366-01-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
57.6 KB 02 August 2021
800_IMG_6366-01
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
57.6 KB 02 August 2021
800_IMG_6367-02-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
65.4 KB 02 August 2021
800_IMG_6367-02
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
65.4 KB 02 August 2021
20140226_040529
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
334.3 KB 02 August 2021
20140226_041710
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
305.6 KB 02 August 2021
20140226_041711
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
264.5 KB 02 August 2021
20140226_135515
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
352.8 KB 02 August 2021
20140324_045738
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
364.6 KB 02 August 2021
20140324_045744
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
376.5 KB 02 August 2021
20140324_053827
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
463.9 KB 02 August 2021
20140324_054431
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
399.1 KB 02 August 2021
20140324_055946
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
326.8 KB 02 August 2021
20140324_060000
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
348.7 KB 02 August 2021
20140324_084125
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
314.6 KB 02 August 2021
20140325_020801
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
289.9 KB 02 August 2021
20140325_020909
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
324.8 KB 02 August 2021
DTK-Template-Lspbdtk-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.7 KB 02 August 2021
DTK-Template-Lspbdtk
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.7 KB 02 August 2021
DTK-Template-Pqdtd-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.4 KB 02 August 2021
DTK-Template-Pqdtd
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.4 KB 02 August 2021
DTK-Template-Webmaster-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.3 KB 02 August 2021
DTK-Template-Webmaster
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.3 KB 02 August 2021
Duc_Phat-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
61.5 KB 02 August 2021
Duc_Phat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
61.5 KB 02 August 2021
ht-thich-tinh-hanh-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.8 KB 02 August 2021
ht-thich-tinh-hanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.8 KB 02 August 2021
HT-Tinh-Hanh-1-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
53.7 KB 02 August 2021
HT-Tinh-Hanh-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
53.7 KB 02 August 2021
HT-Tinh-Hanh-92x73cm-ver2-
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
210.6 KB 02 August 2021
HT-Tinh-Hanh-800-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
216.2 KB 02 August 2021
HT-Tinh-Hanh-800
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
216.2 KB 02 August 2021
IMG_1872
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
443.3 KB 02 August 2021
IMG_1899
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
321.8 KB 02 August 2021
IMG_1921
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
458.9 KB 02 August 2021
IMG_1922
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
446.5 KB 02 August 2021
IMG_1930
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
435.3 KB 02 August 2021
IMG_1943
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
391.6 KB 02 August 2021
IMG_1957
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
370.6 KB 02 August 2021
IMG_1968
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
393.0 KB 02 August 2021
IMG_1976
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
367.5 KB 02 August 2021
IMG_2026
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
417.8 KB 02 August 2021
IMG_2028
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
358.9 KB 02 August 2021
IMG_2061
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
337.1 KB 02 August 2021
IMG_2068
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
451.0 KB 02 August 2021
IMG_2069
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
330.5 KB 02 August 2021
IMG_2203
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
335.1 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-01-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.0 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-02-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.9 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-03-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.0 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-04-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.9 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-05-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.1 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-06-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.6 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-08-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.6 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-09-korea1-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
38.8 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-09-korea2-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.1 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-09-korea3-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.3 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-09-korea5-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.3 KB 02 August 2021
kinhdienbactruyen-09-korea6-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.1 KB 02 August 2021
lichsukettapkinhdien-03-2-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.2 KB 02 August 2021
lichsukettapkinhdien-03-content
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.2 KB 02 August 2021
LINH SƠN PHÁP BẢO ÐẠI TẠNG KINH - yuenandzz_new
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
102.77 MB 02 August 2021
LINK CHUA CAP NHAT
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
367.5 KB 02 August 2021
link idm tai kinh sach full
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.04 MB 02 August 2021
link idm tai kinh sach full
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.16 MB 02 August 2021
Phat-Quang-Tu-Dien-1-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
367.6 KB 02 August 2021
Phat-Quang-Tu-Dien-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
367.6 KB 02 August 2021
Phat-Quang-Tu-Dien-2-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
519.3 KB 02 August 2021
Phat-Quang-Tu-Dien-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
519.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 00-Lời Giới Thiệu-Ban Hoằng Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.79 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 01-Kinh Đại Bản
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.61 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 01-Kinh Đại Bản
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
217.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 02-Kinh Đại Bản
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.90 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 02-Kinh Đại Bản
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
326.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 03-Kinh Đại Bản
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.52 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 03-Kinh Đại Bản
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
384.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 04-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.36 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 04-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
478.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 05-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.27 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 05-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
365.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 06-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.61 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 06-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
374.9 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 07-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.52 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 07-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
351.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 08-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.73 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 08-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
389.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 09-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.49 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 09-Kinh Du Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
333.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 10-Kinh Điển Tôn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.42 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 10-Kinh Điển Tôn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
323.6 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 11-Kinh Xà Ni Sa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.73 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 11-Kinh Xà Ni Sa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
313.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 12-Kinh Tiểu Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.24 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 12-Kinh Tiểu Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
360.5 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 13-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương-Tu Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.27 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 13-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương-Tu Hành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
277.6 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 14-Kinh Tệ Tú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.03 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 14-Kinh Tệ Tú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
243.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 15-Kinh Tệ Tú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.90 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 15-Kinh Tệ Tú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
227.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 16-Kinh Tán Đà Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.03 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 16-Kinh Tán Đà Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
370.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 17-Kinh Chúng Tập
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.05 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 17-Kinh Chúng Tập
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
390.6 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 18-Kinh Chúng Tập
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.39 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 18-Kinh Chúng Tập
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
309.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 19-Kinh Thập Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.75 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 19-Kinh Thập Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
388.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 20-Kinh Thập Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.22 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 20-Kinh Thập Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
270.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 21-Kinh Tăng Nhất
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.98 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 21-Kinh Tăng Nhất
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
175.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 22-Kinh Tam Tụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.17 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 22-Kinh Tam Tụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
162.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 23-Đại Duyên Phương Tiện
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.49 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 23-Đại Duyên Phương Tiện
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
360.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 25-Kinh A nậu Di
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.17 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 26-Kinh A nậu Di
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.13 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 27-Kinh Thiện Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.38 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 27-Kinh Thiện Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
440.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 28-Kinh Thanh Tịnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.25 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 28-Kinh Thanh Tịnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
295.5 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 29-Kinh Thanh Tịnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.74 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 29-Kinh Thanh Tịnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
213.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 30-Kinh Tự Hoan Hỷ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.62 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 30-Kinh Tự Hoan Hỷ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
375.5 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 31-Kinh Đại Hội
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.29 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 31-Kinh Đại Hội
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
288.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 32-Kinh A Ma Trú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.96 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 32-Kinh A Ma Trú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
368.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 33-Kinh A Ma Trú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
36.28 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 33-Kinh A Ma Trú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
298.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.7 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.04 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
386.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
120.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.62 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
258.7 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 36-Kinh Chủng Đức
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.14 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 36-Kinh Chủng Đức
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
289.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 37-Kinh Cưu La Đàn Đầu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.96 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 37-Kinh Cưu La Đàn Đầu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
266.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 38-Kinh Cưu La Đàn Đầu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.09 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 38-Kinh Cưu La Đàn Đầu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
246.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 40-Kinh Lõa Hình Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.55 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 40-Kinh Lõa Hình Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
210.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 41-Kinh Tam Minh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.93 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 41-Kinh Tam Minh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
340.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 42-Kinh Sa Môn Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.97 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 42-Kinh Sa Môn Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
394.9 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 43-Kinh Bố Tra Bà Lâu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.43 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 43-Kinh Bố Tra Bà Lâu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
322.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 44-Kinh Lộ Già
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.41 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 44-Kinh Lộ Già
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
231.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 45-Kinh Thế Kỷ-Châu Diêm Phù Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
36.20 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 45-Kinh Thế Kỷ-Châu Diêm Phù Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
483.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 47-Kinh Thế Kỷ-Chuyển Luân Thánh Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.10 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 47-Kinh Thế Kỷ-Chuyển Luân Thánh Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
384.6 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 48-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.17 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 48-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
341.0 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 49-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.50 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 49-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
320.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 50-Kinh Thế Kỷ-Long Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.20 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 50-Kinh Thế Kỷ-Long Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
337.7 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 52-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.67 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 52-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
230.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 53-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.82 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 53-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
193.7 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 54-Kinh Thế Kỷ-Đao Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.88 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 54-Kinh Thế Kỷ-Đao Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
196.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 55-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.06 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 55-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
335.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 56-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.70 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 56-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
199.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 57-Kinh Thế Kỷ-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.98 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 57-Kinh Thế Kỷ-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
347.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 58-Kinh Thế Kỷ-Ba Trung Kiếp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.21 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 58-Kinh Thế Kỷ-Ba Trung Kiếp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
306.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 59-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.33 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 59-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
349.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 60-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.41 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 60-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
368.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 61-Kinh Thất Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
34.14 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 61-Kinh Thất Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
389.5 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 62-Kinh Thất Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.33 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 62-Kinh Thất Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 63-Tỳ Bà Thi Phật Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.10 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 63-Tỳ Bà Thi Phật Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
385.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 64-Tỳ Bà Thi Phật Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.31 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 64-Tỳ Bà Thi Phật Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
393.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 65-Thất Phật Phụ Mẫu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.02 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 65-Thất Phật Phụ Mẫu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
448.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 66-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.62 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 66-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
416.6 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 67-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.31 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 67-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
453.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 68-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.80 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 68-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
426.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 69-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.63 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 69-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
395.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 70-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.47 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 70-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
339.8 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 71-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.79 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 71-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
192.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 72-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.02 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 72-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
456.1 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 73-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.49 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 73-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
488.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 74-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.87 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 74-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
498.2 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 75-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.90 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 75-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
362.7 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 76-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.39 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 76-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
440.3 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 77-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.48 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 77-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
330.6 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 78-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.08 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 78-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
358.4 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 79-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.86 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 79-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
356.7 KB 02 August 2021
T001 A HÀM I 80-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.77 MB 02 August 2021
T001 A HÀM I 80-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
271.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 01-Đại Bát Niết Bàn QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.19 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 01-Đại Bát Niết Bàn QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
166.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 02-Đại Bát Niết Bàn QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.27 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 02-Đại Bát Niết Bàn QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
245.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 03-Đại Bát Niết Bàn QTrung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.24 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 03-Đại Bát Niết Bàn QTrung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 04-Đại Bát Niết Bàn QTrung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.80 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 04-Đại Bát Niết Bàn QTrung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
158.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 05-Đại Bát Niết Bàn QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.25 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 05-Đại Bát Niết Bàn QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
165.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 06-Đại Bát Niết Bàn QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.69 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 06-Đại Bát Niết Bàn QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
174.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 07-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.44 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 07-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
209.6 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 08-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
57.88 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 08-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
192.0 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 09-PhậtThuyết NhânTiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.20 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 09-PhậtThuyết NhânTiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
242.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 10-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.13 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 10-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
170.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 11-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QTrung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.16 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 11-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QTrung
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 12-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.42 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 12-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
167.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 13-Phạm Chí Ni Câu Đà
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.19 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 13-Phạm Chí Ni Câu Đà
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
170.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 14-Phạm Chí Ni Câu Đà
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.58 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 14-Phạm Chí Ni Câu Đà
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.6 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 15-Đại Tập Pháp Môn QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.21 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 15-Đại Tập Pháp Môn QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
178.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 16-Đại Tập Pháp Môn QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.66 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 16-Đại Tập Pháp Môn QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
178.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 17-Thập Bảo Tháp QThượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.22 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 18-Thập Bảo Tháp QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.52 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 19-Thập Bảo Tháp QHạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.05 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 20-Con Người Do Dục Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.76 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 20-Con Người Do Dục Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
156.0 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 21-Con Người Do Dục Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.31 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 21-Con Người Do Dục Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
158.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 22-Đế Thích Sở Vấn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.30 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 22-Đế Thích Sở Vấn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
166.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 23-Đế Thích Sở Vấn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.71 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 23-Đế Thích Sở Vấn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
164.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 24-Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.76 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 24-Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 25-Thiện Sanh Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.23 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 25-Thiện Sanh Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
189.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 26-Công Đức Tin Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.19 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 26-Công Đức Tin Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
176.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 27-Tam Ma Nhạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.62 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 27-Tam Ma Nhạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
157.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 28-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.37 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 28-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
165.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 29-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.06 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 29-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
168.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 30-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
74.6 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 30-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.59 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 30-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
162.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 31-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
79.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 31-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.82 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 31-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
90.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 32-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
74.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 32-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.33 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 32-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
154.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 33-Tịch Chí Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.84 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 33-Tịch Chí Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 34-Tịch Chí Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.49 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 34-Tịch Chí Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
167.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 35-Đại Lâu Thán-Diêm Phù Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.61 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 35-Đại Lâu Thán-Diêm Phù Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 36-Đại Lâu Thán-Uất Đơn Việt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.55 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 36-Đại Lâu Thán-Uất Đơn Việt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
142.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 37-Đại Lâu Thán-Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.33 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 37-Đại Lâu Thán-Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 38-Đại Lâu Thán-Nê Lê 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.08 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 38-Đại Lâu Thán-Nê Lê 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
145.0 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 39-Đại Lâu Thán-Nê Lê 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.77 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 39-Đại Lâu Thán-Nê Lê 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 40-Đại Lâu Thán-A Tu Luân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.00 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 40-Đại Lâu Thán-A Tu Luân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
136.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 41-Đại Lâu Thán-Long Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.67 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 41-Đại Lâu Thán-Long Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
161.0 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 42-Đại Lâu Thán-Cao Thiện Sĩ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.16 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 42-Đại Lâu Thán-Cao Thiện Sĩ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
180.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 43-Đại Lâu Thán-Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.97 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 43-Đại Lâu Thán-Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
135.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 44-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.42 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 44-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
157.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 45-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.88 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 45-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
163.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 46-Đại Lâu Thán-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.00 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 46-Đại Lâu Thán-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
181.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 47-Đại Lâu Thán-Tai Biến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.70 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 47-Đại Lâu Thán-Tai Biến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
162.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 48-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.33 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 48-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
152.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 49-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.26 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 49-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
162.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 50-Khởi Thế-Châu Diêm Phù Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.88 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 50-Khởi Thế-Châu Diêm Phù Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
192.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 51-Khởi Thế-Uất Đơn Việt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.11 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 51-Khởi Thế-Uất Đơn Việt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
189.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 52-Khởi Thế-Chuyển Luân Thánh Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.13 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 52-Khởi Thế-Chuyển Luân Thánh Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
183.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 53-Khởi Thế-Địa Ngục 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.56 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 53-Khởi Thế-Địa Ngục 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
146.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 54-Khởi Thế-Địa Ngục 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.92 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 54-Khởi Thế-Địa Ngục 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
159.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 55-Khởi Thế-Địa Ngục 2tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.27 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 55-Khởi Thế-Địa Ngục 2tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
151.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 56-Khởi Thế-Địa Ngục 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.73 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 56-Khởi Thế-Địa Ngục 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
170.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 57-Khởi Thế-Địa Ngục 3tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.90 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 57-Khởi Thế-Địa Ngục 3tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
164.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 58-Khởi Thế-Rồng và Kim Sí Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.42 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 58-Khởi Thế-Rồng và Kim Sí Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
194.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 59-Khởi Thế-A Tu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.79 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 59-Khởi Thế-A Tu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
191.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 60-Khởi Thế-Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.26 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 60-Khởi Thế-Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
145.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 61-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.87 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 61-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 62-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.05 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 62-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
205.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 63-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.13 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 63-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 64-Khởi Thế-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.90 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 64-Khởi Thế-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
185.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 65-Khởi Thế-Kiếp Trụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.79 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 65-Khởi Thế-Kiếp Trụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
148.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 66-Khởi Thế-Thế Trụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.83 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 66-Khởi Thế-Thế Trụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
181.7 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 67-Khởi Thế-Tối Thắng 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.76 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 67-Khởi Thế-Tối Thắng 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
131.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 68-Khởi Thế-Tối Thắng 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.86 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 68-Khởi Thế-Tối Thắng 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
224.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 69-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Diêm Phù
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.67 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 69-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Diêm Phù
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
193.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 70-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Uất Đa La Cứu Lưu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.28 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 70-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Uất Đa La Cứu Lưu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
191.0 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 71-Khởi Thế Nhân Bổn-Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.97 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 71-Khởi Thế Nhân Bổn-Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
182.6 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 72-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.70 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 72-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
148.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 73-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.46 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 73-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
158.6 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 74-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.45 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 74-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
82.3 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 75-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.09 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 75-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
164.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 76-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.48 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 76-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
163.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 77-Khởi Thế Nhân Bổn-Các Rồng Kim Sí Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.46 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 77-Khởi Thế Nhân Bổn-Các Rồng Kim Sí Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
202.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 78-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.18 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 78-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
144.5 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 79-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.06 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 79-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
189.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 80-Khởi Thế Nhân Bổn-Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.73 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 80-Khởi Thế Nhân Bổn-Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
146.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 81-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.84 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 81-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.1 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 82-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.06 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 82-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
151.4 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 83-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.85 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 83-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.8 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 84-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.91 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 84-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
167.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 85-Khởi Thế Nhân Bổn-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.54 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 85-Khởi Thế Nhân Bổn-Chiến Đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
188.6 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 86-Khởi Thế Nhân Bổn-Kiếp Trụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
36.27 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 86-Khởi Thế Nhân Bổn-Kiếp Trụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
207.2 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 87-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.10 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 87-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
189.9 KB 02 August 2021
T002 A HÀM II 88-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
58.68 MB 02 August 2021
T002 A HÀM II 88-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
170.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 01-Kinh Thiện Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.11 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 01-Kinh Thiện Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
108.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 02-Kinh Trú Đạc Thọ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.31 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 02-Kinh Trú Đạc Thọ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
85.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 03-Kinh Thành Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.33 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 03-Kinh Thành Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
98.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 04-Kinh Thủy Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.47 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 04-Kinh Thủy Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
87.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 05-Kinh Mộc Tích Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.21 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 05-Kinh Mộc Tích Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
95.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 06-Kinh Thiện Nhân Vãng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.01 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 06-Kinh Thiện Nhân Vãng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
94.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 07-Kinh Thế Gian Phước
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.77 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 07-Kinh Thế Gian Phước
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
96.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 08-Kinh Thất Nhật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.85 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 08-Kinh Thất Nhật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
104.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 09-Kinh Thất Xa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.20 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 09-Kinh Thất Xa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
112.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 10-Kinh Lậu Tận
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.09 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 10-Kinh Lậu Tận
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
96.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 11-Kinh Diêm Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.76 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 11-Kinh Diêm Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
73.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 12-Kinh Hòa Phá
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.86 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 12-Kinh Hòa Phá
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
102.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 13-Kinh Độ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.93 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 13-Kinh Độ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
84.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 14-Kinh La Vân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.38 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 14-Kinh La Vân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
111.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 15-Kinh Tư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.66 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 15-Kinh Tư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
72.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 16-Kinh Già Lam
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.70 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 16-Kinh Già Lam
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
181.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 17-Kinh Già Di Ni
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.82 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 17-Kinh Già Di Ni
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
82.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 18-Kinh Sư Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.73 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 18-Kinh Sư Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
113.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 19-Kinh Ni Kiền
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
38.78 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 19-Kinh Ni Kiền
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
122.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 20-Kinh Ba La Lao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.60 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 20-Kinh Ba La Lao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
215.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 21-Kinh Đẳng Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.33 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 21-Kinh Đẳng Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
86.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 22-Kinh Thành Tựu Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.81 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 22-Kinh Thành Tựu Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
93.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 23-Kinh Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.28 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 23-Kinh Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
90.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 24-Kinh Sư Tử Hống
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.50 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 24-Kinh Sư Tử Hống
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
86.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 25-Kinh Thủy Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.62 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 25-Kinh Thủy Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
79.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 26-Kinh Cù Ni Sư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.25 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 26-Kinh Cù Ni Sư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
101.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 27-Kinh Phạm Chí Đà Nhiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.87 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 27-Kinh Phạm Chí Đà Nhiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
114.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 28-Kinh Giáo Hóa Bệnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.11 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 28-Kinh Giáo Hóa Bệnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
207.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 29-Kinh Đại Câu Hi La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.24 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 29-Kinh Đại Câu Hi La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
105.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 30-Kinh Tượng Tích Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.40 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 30-Kinh Tượng Tích Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
128.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 31-Kinh Phân Biệt Thánh Đế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.06 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 31-Kinh Phân Biệt Thánh Đế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
131.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 32-Kinh Vị Tằng Hữu Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.26 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 32-Kinh Vị Tằng Hữu Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
120.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 33-Kinh Thi Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
34.22 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 33-Kinh Thi Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
141.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 34-Kinh Bạc Câu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.36 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 34-Kinh Bạc Câu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
75.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 35-Kinh A Tu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.28 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 35-Kinh A Tu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
95.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 36-Kinh Địa Động
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.04 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 36-Kinh Địa Động
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
84.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 37-Kinh Chiêm Ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.98 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 37-Kinh Chiêm Ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
91.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 38-39-Kinh Úc Già Trưởng Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
39.18 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 38-39-Kinh Úc Già Trưởng Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
109.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 40-41-Kinh Thủ Già Trưởng Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.71 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 40-41-Kinh Thủ Già Trưởng Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
104.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 42-Kinh Hà Nghĩa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.90 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 42-Kinh Hà Nghĩa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
68.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 43-Kinh Bất Tư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.45 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 43-Kinh Bất Tư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
58.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 44-Kinh Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.76 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 44-Kinh Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
55.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 45-46-Kinh Tàm Quý
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.18 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 45-46-Kinh Tàm Quý
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
62.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 47-48-Kinh Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.38 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 47-48-Kinh Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
49.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 49-50-Kinh Cung Kính
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.94 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 49-50-Kinh Cung Kính
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
67.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 51-Kinh Bổn Tế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.28 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 51-Kinh Bổn Tế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
75.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 52-53-Kinh Thực
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.55 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 52-53-Kinh Thực
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
87.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 54-Kinh Tận Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.41 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 54-Kinh Tận Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
68.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 55-Kinh Niết Bàn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.63 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 55-Kinh Niết Bàn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
61.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 56-Kinh Di Hê
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.44 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 56-Kinh Di Hê
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
86.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 57-Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.91 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 57-Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
52.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 58-Kinh Thất Bảo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.41 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 58-Kinh Thất Bảo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
57.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 59-Kinh Tam Thập Nhị Tướng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.64 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 59-Kinh Tam Thập Nhị Tướng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
92.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 60-Kinh Tứ Châu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.08 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 60-Kinh Tứ Châu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
96.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 61-Kinh Ngưu Phấn Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.91 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 61-Kinh Ngưu Phấn Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
101.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 62-Kinh Tần Bệ Sa La Vương Nghinh Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.73 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 62-Kinh Tần Bệ Sa La Vương Nghinh Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
97.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 63-Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
60.77 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 63-Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
125.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 64-Kinh Thiên Sứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.85 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 64-Kinh Thiên Sứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
120.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 65-Kinh Ô Điểu Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.86 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 65-Kinh Ô Điểu Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
94.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 66-Kinh Thuyết Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.12 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 66-Kinh Thuyết Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
123.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 67-Kinh Đại Thiên Nại Lâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
51.81 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 67-Kinh Đại Thiên Nại Lâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
132.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 68-Kinh Đại Thiện Kiến Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
34.28 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 68-Kinh Đại Thiện Kiến Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
118.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 69-Kinh Tam Thập Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.02 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 69-Kinh Tam Thập Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
89.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 70-Kinh Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
69.50 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 70-Kinh Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
137.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.36 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
117.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
74.83 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
109.8 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
52.40 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
130.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
36.40 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
102.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 73-Kinh Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.43 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 73-Kinh Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
63.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 74-Kinh Bát Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.67 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 74-Kinh Bát Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
157.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 75-Kinh Tịnh Bất Động Đạo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.78 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 75-Kinh Tịnh Bất Động Đạo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
83.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 76-Kinh Úc Già Chi La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.19 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 76-Kinh Úc Già Chi La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
61.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 77-Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
39.88 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 77-Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
85.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 78-Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
35.27 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 78-Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
101.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 79-Kinh Hữu Thắng Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.36 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 79-Kinh Hữu Thắng Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
90.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 80-Kinh Ca Hi Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
44.52 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 80-Kinh Ca Hi Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
94.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 81-Kinh Niệm Thân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
44.46 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 81-Kinh Niệm Thân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
111.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 82-Kinh Chi Ly Di Lê
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.53 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 82-Kinh Chi Ly Di Lê
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
77.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 83-Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.09 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 83-Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
80.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 84-Kinh Vô Thích
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.90 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 84-Kinh Vô Thích
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
67.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 85-Kinh Chân Nhân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.09 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 85-Kinh Chân Nhân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
82.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.06 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
116.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.71 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
131.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 87-Kinh Uế Phẩm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.21 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 87-Kinh Uế Phẩm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
98.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 88-Kinh Cầu Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.82 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 88-Kinh Cầu Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
86.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 89-90-Kinh Tỳ Kheo Thỉnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.43 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 89-90-Kinh Tỳ Kheo Thỉnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
93.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 91-Kinh Chu Na Vấn Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.47 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 91-Kinh Chu Na Vấn Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
82.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 92-Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.72 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 92-Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
53.9 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 93-Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.73 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 93-Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
102.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 94-Kinh Hắc Tỳ Kheo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.20 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 94-Kinh Hắc Tỳ Kheo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
70.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 95-Kinh Trụ Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.74 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 95-Kinh Trụ Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
58.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 96-Kinh Vô
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.61 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 96-Kinh Vô
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
47.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 97-Kinh Đại Nhân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
68.23 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 97-Kinh Đại Nhân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
125.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 98-Kinh Niệm Xứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.89 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 98-Kinh Niệm Xứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
84.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 99-100-Kinh Khổ Ấm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
51.71 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 99-100-Kinh Khổ Ấm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
116.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 101-Kinh Tăng Thượng Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.09 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 101-Kinh Tăng Thượng Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
70.6 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 102-Kinh Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.65 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 102-Kinh Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
77.0 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 103-Kinh Sư Tử Hống
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.60 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 103-Kinh Sư Tử Hống
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
86.4 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 104-Kinh Ưu Đàm Bà La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
64.84 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 104-Kinh Ưu Đàm Bà La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
143.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 105-106-Kinh Nguyện
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.92 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 105-106-Kinh Nguyện
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
83.7 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 107-108-Kinh Lâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.52 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 107-108-Kinh Lâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
69.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 109-110-Kinh Tự Quán Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.96 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 109-110-Kinh Tự Quán Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
77.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 111-Kinh Đạt Phạm Hạnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.54 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 111-Kinh Đạt Phạm Hạnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
74.5 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 112-Kinh A Nô Ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.47 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 112-Kinh A Nô Ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
82.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 113-Kinh Chư Pháp Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.11 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 113-Kinh Chư Pháp Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
72.1 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 114-Kinh Ưu Đà La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.32 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 114-Kinh Ưu Đà La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
62.2 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 115-Kinh Mật Hoàn Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.51 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 115-Kinh Mật Hoàn Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
107.3 KB 02 August 2021
T003 A HÀM III 116-Kinh Cù Đàm Di
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.78 MB 02 August 2021
T003 A HÀM III 116-Kinh Cù Đàm Di
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
111.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 118-Kinh Long Tượng-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.77 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 118-Kinh Long Tượng-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 119-Kinh Thuyết Xứ-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.14 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 119-Kinh Thuyết Xứ-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
179.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 120-Kinh Thuyết Vô Thường-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.89 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 120-Kinh Thuyết Vô Thường-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
175.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 121-Kinh Thỉnh Thỉnh-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.20 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 121-Kinh Thỉnh Thỉnh-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
183.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 122-Kinh Chiêm Ba-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.36 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 122-Kinh Chiêm Ba-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
189.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 123-Kinh Sa Môn Nhị Thập Ức-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.46 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 123-Kinh Sa Môn Nhị Thập Ức-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
191.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 124-Kinh Bát Nạn-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.08 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 124-Kinh Bát Nạn-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 125-Kinh Bần Cùng-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.07 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 125-Kinh Bần Cùng-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
162.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 126-Kinh Hành Dục-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.54 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 126-Kinh Hành Dục-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
158.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 127-Kinh Phước Điền-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.87 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 127-Kinh Phước Điền-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
182.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 128-Kinh Ưu Bà Tắc-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.75 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 128-Kinh Ưu Bà Tắc-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
247.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 129-Kinh Oán Gia-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.43 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 129-Kinh Oán Gia-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
168.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 130-Kinh Giáo-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.19 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 130-Kinh Giáo-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
194.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 131-Kinh Hàng Ma-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.26 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 131-Kinh Hàng Ma-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
203.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 132-Kinh Lại Tra Hoà La-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
34.43 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 132-Kinh Lại Tra Hoà La-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
248.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 133-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.66 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 133-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
251.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 134-Kinh Thích Vấn-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
37.59 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 134-Kinh Thích Vấn-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
282.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 135-Kinh Thiện Sanh-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.27 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 135-Kinh Thiện Sanh-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
217.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 136-Kinh Thương Nhân Cầu Tài-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.05 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 136-Kinh Thương Nhân Cầu Tài-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
196.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 137-Kinh Thế Gian-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.27 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 137-Kinh Thế Gian-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
173.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 138-Kinh Phước-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.50 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 138-Kinh Phước-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
192.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 139-Kinh Tức Chỉ Đạo-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.85 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 139-Kinh Tức Chỉ Đạo-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
159.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 140-Kinh Chí Biên-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.45 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 140-Kinh Chí Biên-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
150.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 141-Kinh Dụ-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.38 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 141-Kinh Dụ-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
179.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 142-Kinh Vũ Thế-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.15 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 142-Kinh Vũ Thế-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
219.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 143-Kinh Thương Ca La-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.32 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 143-Kinh Thương Ca La-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
174.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 144-Kinh Toán Sớ Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.47 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 144-Kinh Toán Sớ Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
176.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 145-Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.52 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 145-Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
193.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 146-Kinh Tượng Tích Dụ-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.84 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 146-Kinh Tượng Tích Dụ-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
198.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 147-Kinh Văn Đức-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.93 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 147-Kinh Văn Đức-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
140.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 148-Kinh Hà Khổ-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.95 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 148-Kinh Hà Khổ-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 149-Kinh Hà Dục-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.54 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 149-Kinh Hà Dục-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
156.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 150-Kinh Uất Sấu Ca La-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.31 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 150-Kinh Uất Sấu Ca La-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
182.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 151-Kinh Phạm Chí A nhiếp Hòa-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.04 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 151-Kinh Phạm Chí A nhiếp Hòa-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
206.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 152-Kinh Anh Vũ-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.30 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 152-Kinh Anh Vũ-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
303.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 153-Kinh Man Nhàn Đề-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.57 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 153-Kinh Man Nhàn Đề-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
212.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 154-Kinh Bà La Bà Đường-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.66 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 154-Kinh Bà La Bà Đường-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
218.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 155-Kinh Bà Tu Đạt Đa-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.40 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 155-Kinh Bà Tu Đạt Đa-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
151.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 156-Kinh Phạm Ba La Diên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.66 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 156-Kinh Phạm Ba La Diên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
170.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 157-Kinh Hoàng Lô Viên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.48 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 157-Kinh Hoàng Lô Viên-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 158-Kinh Đầu Na-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.86 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 158-Kinh Đầu Na-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 159-Kinh A Già La Ha Na-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.05 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 159-Kinh A Già La Ha Na-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
132.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 160-Kinh A Lan Na-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
37.34 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 160-Kinh A Lan Na-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 161-Kinh Phạm Ma-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.78 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 161-Kinh Phạm Ma-Phẩm Phạm Chí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
227.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 162-Kinh Phân Biệt Lục Giới-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.24 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 162-Kinh Phân Biệt Lục Giới-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
211.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 163-Kinh Phân Biệt Lục Xứ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.33 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 163-Kinh Phân Biệt Lục Xứ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
184.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 164-Kinh Phân Biệt Quán Pháp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.67 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 164-Kinh Phân Biệt Quán Pháp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
166.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 165-Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.36 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 165-Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
180.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 166-Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.43 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 166-Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
173.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 167-Kinh A Nan Thuyết-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.21 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 167-Kinh A Nan Thuyết-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
151.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 168-Kinh Ý Hành-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.84 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 168-Kinh Ý Hành-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
154.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 169-Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.32 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 169-Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
193.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 170-Kinh Anh Vũ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.78 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 170-Kinh Anh Vũ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
191.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 171-Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.67 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 171-Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
181.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 172-Kinh Tâm-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.61 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 172-Kinh Tâm-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
172.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 173-Kinh Phù Di-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.73 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 173-Kinh Phù Di-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
178.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 174-Kinh Thọ Pháp-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.09 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 174-Kinh Thọ Pháp-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 175-Kinh Thọ Pháp 2-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.61 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 175-Kinh Thọ Pháp 2-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
161.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 176-Kinh Hành Thiền-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.26 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 176-Kinh Hành Thiền-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
150.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 177-Kinh Thuyết-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.62 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 177-Kinh Thuyết-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 178-Kinh Lạp Sư-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.01 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 178-Kinh Lạp Sư-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 179-Kinh Ngũ Chi Vật Chủ-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.32 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 179-Kinh Ngũ Chi Vật Chủ-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
179.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 180-Kinh Cù Đàm Di-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.50 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 180-Kinh Cù Đàm Di-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
198.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 181-Kinh Đa Giới-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.66 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 181-Kinh Đa Giới-Phẩm Tâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 182-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.60 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 182-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
183.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 183-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.55 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 183-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
165.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 184-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.63 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 184-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
182.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 185-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.68 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 185-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
166.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 186-Kinh Cầu Giải-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.31 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 186-Kinh Cầu Giải-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
165.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 187-Kinh Thuyết Trí-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.04 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 187-Kinh Thuyết Trí-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
186.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 188-Kinh A Di Na-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.34 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 188-Kinh A Di Na-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
163.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 189-Kinh Thánh Đạo-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.43 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 189-Kinh Thánh Đạo-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
157.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 190-Kinh Tiểu Không-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.39 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 190-Kinh Tiểu Không-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
183.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 191-Kinh Đại Không-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.75 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 191-Kinh Đại Không-Phẩm Song
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
191.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.98 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
158.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.38 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 193-Kinh Mâu Lê Phá Quần Ma-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.07 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 193-Kinh Mâu Lê Phá Quần Ma-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
183.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 194-Kinh Bạt Đà Hoà Lợi-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.54 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 194-Kinh Bạt Đà Hoà Lợi-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
203.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.47 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
164.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.77 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
170.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.47 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
173.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.04 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
214.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 197-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.21 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 197-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 198-Kinh Điều Ngự Địa-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.49 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 198-Kinh Điều Ngự Địa-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
179.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.19 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
136.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.89 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
127.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.36 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
181.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.18 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
173.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 201-Kinh Trà Đế-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.72 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 201-Kinh Trà Đế-Phẩm Đại
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
193.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 202-Kinh Trì Trai-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.35 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 202-Kinh Trì Trai-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
216.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 203-Kinh Bô Lị Đa-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.95 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 203-Kinh Bô Lị Đa-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 204-Kinh La Ma-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.98 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 204-Kinh La Ma-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
197.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 205-Kinh Ngũ Hạ Phần Kết-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.88 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 205-Kinh Ngũ Hạ Phần Kết-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 206-Kinh Tâm Uế-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.44 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 206-Kinh Tâm Uế-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
167.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 207-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.89 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 207-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
185.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 208-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.35 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 208-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
180.7 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 209-Kinh Bệ Ma Na Tu-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.62 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 209-Kinh Bệ Ma Na Tu-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
165.0 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 210-Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.42 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 210-Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
191.6 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 211-Kinh Đại Câu Hy La-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.13 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 211-Kinh Đại Câu Hy La-Phẩm Bô Đa Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.3 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 212-Kinh Nhất Thiết Trí-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.51 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 212-Kinh Nhất Thiết Trí-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
220.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 213-Kinh Pháp Trang Nghiêm-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.54 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 213-Kinh Pháp Trang Nghiêm-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
176.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 214-Kinh Bệ Ha Đề-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.81 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 214-Kinh Bệ Ha Đề-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
179.1 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 215-Kinh Đệ Nhất Đắc-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.26 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 215-Kinh Đệ Nhất Đắc-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
199.8 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 216-Kinh Ái Sanh-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.79 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 216-Kinh Ái Sanh-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
161.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 217-Kinh Bát Thành-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.33 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 217-Kinh Bát Thành-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
158.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 218-Kinh A Na Luật Đà-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.11 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 218-Kinh A Na Luật Đà-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
133.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 219-Kinh A Na Luật Đà 2-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.07 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 219-Kinh A Na Luật Đà 2-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
132.2 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 220-Kinh Kiến-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.03 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 220-Kinh Kiến-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
161.5 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 221-Kinh Tiễn Dụ-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.72 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 221-Kinh Tiễn Dụ-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
166.4 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
41.22 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
127.9 KB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.94 MB 02 August 2021
T004 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
140.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 27-Kinh Thất Tri
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
209.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 28-Kinh Viên Sanh Thọ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
137.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 29-Kinh Dụ Nước Biển
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
139.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 30-Kinh Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 31-Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
219.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 32-Kinh Tứ Đế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 33-Kinh Nước Sông Hằng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
209.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 34-Kinh Pháp Hải
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
145.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 35-Kinh Tam Đức Của Biển
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
214.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 36-Kinh Bổn Tương Ỷ Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
138.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 37-Kinh Duyên Bổn Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
141.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 38-Kinh Luân Vương Thất Bảo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
148.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 39-Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
159.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 40-Kinh Vua Văn Đà Kiệt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
259.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 41-Kinh Vua Tần Bà Xa La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
159.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 42-Kinh Thiết Thành Nê Lê
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 43-Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
146.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 44-Kinh Cổ Lai Thế Thời
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 45-Kinh Vua Đại Chánh Cú
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
214.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 46-Kinh Bát Niệm Cho A Na Luật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
157.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 47-Kinh Xa Rời Sự Ngủ Nghỉ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
143.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 48-Kinh Pháp Đúng Pháp Sai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
146.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 49-Kinh Cầu Dục
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
175.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 50-Kinh Thọ Tuế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 51-Kinh Phạm Chí Kế Thuỷ Tịnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
141.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 52-Kinh Đại Sanh Nghĩa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 53-Kinh Khổ Ấm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
153.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 54-Kinh Thích Ma Nam Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
149.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 55-Kinh Khổ Ấm Nhân Sự
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
153.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 56-Kinh Lạc Tưởng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
136.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 57-Kinh Lậu Phân Bố
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
227.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 58-Kinh A Nậu Phong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
155.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 59-Kinh Chư Pháp Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
137.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 60-Kinh Cù Đàm Di Ký Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
159.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 61-Kinh Tân Tuế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
149.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 62-Kinh Tân Tuế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
164.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 63-Kinh Giải Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
146.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 64-Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 65-Kinh Phục Dâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
144.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 66-Kinh Ma Nhiễu Loạn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 67-Kinh Tệ Ma Thử Hiền Giả Mục Liên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
164.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 68-Kinh Lại Tra Hoà La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
249.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 69-Kinh Hộ Quốc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
246.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 70-Kinh Số
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
153.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 71-Kinh Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
82.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 72-Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
154.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 73-Kinh Tu Đạt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
142.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 74-Kinh Quả Báo Bố Thí Của Trưởng Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
159.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 75-Kinh Học Cho Lão Ba La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
153.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 76-Kinh Phạm Ma Du
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
251.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 77-Kinh Tôn Thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
154.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 78-Kinh Đâu Điều
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 79-Kinh Anh Võ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
168.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 80-Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Của Trưởng Giả Thủ Ca
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
259.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
236.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
257.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 82-Kinh Ý
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
144.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 83-Kinh Ứng Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
146.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 84-Kinh Phân Biệt Bố Thí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
212.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 85-Kinh Nhân Duyên Chấm Dưt Sự Tranh Luật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
166.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 86-Kinh Nê Lê
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
196.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 87-Kinh Trai Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
148.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 88-Kinh Ưu Ba Di Đoạ Xa Ca
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
215.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 89-Kinh Bát Quan Trai
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
137.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 90-Kinh Bệ Ma Túc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
148.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 91-Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Cung Thương Nhớ Không Nguôi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 92-Kinh Mười Vị Cư Sĩ Người Bát Thành
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
143.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 93-Kinh Tà Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
135.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 94-Kinh Dụ Mũi Tên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
144.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 95-Kinh Dụ Con Kiến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
138.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 96-Kinh Trị Ý
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
136.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 97-Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
260.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 98-Kinh Phổ Pháp Nghĩa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
237.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 1 Vô Thường-Chánh Tú Duy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
243.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 6 Hỷ Lạc Sắc-Quá Khứ Vô Thường-Yểm Ly-Giải Thoát-Nhân Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
243.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 12 Nhân Duyên-Vị-Sử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
195.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 16 Tăng Chư Số-Phi Ngã-Phi Bỉ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
169.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 19 Kết Hệ-Động Dao-Kiếp Ba Sở Vấn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
193.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 23 La Hầu La Sở Vấn-La Hầu La Sở Vấn-Đa Văn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
331.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 28 Niết Bàn-Tam Mật Ly Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
160.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-1-Kinh 30 Thâu Lũ Na-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
0.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 33 Phi Ngã-Ngũ Tỳ Kheo-Tam Chánh Sĩ-Thập Lục Tỳ Kheo-Ngã-Ty Hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
196.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 39 Chủng Tử-Phong Trệ-Ngũ Chuyển
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
253.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 42 Thất Xứ-Thủ Trước-Hệ Trước-Giác
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
188.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 46 Tam Thế Ấm Thế Thực-Tín-A Nan
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
290.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 52 Uất Đề Ca-Bà La Môn-Thế Gian
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
147.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 55 Ấm-Lậu Vô Tận-Tật Lậu Tận
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
184.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-2-Kinh 58 Ấm Căn-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
177.6 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-3-Kinh 59 Sanh Diệt-Bất Lạc-Phân Biệt-Ưu Đà Na-Thọ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
212.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-3-Kinh 66 Sanh-Lạc-Lục Nhập Xứ-Kỳ Đạo-Thật Giác-Hữu Thân-Tri Pháp-Trọng Đảm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
202.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-3-Kinh 74 Vãng Nghệ-Quán-Dục-Sanh-Pháp Ấn-Phú Lan Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
197.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-3-Kinh 82 Trúc Viên-Tỳ Da Ly-Thanh Tịnh-Chánh Quán Sát-Vô Thường
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
176.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-4-Kinh 88 Hiếu Dưỡng-Ưu Ba Ca-Uất Xà Ca
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
285.7 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-4-Kinh 92 Kiêu Mạn-Tam Hỏa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
286.0 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-4-Kinh 94 Mặt Trăng-Sanh Văn-Dị Bà La Môn-Khất Thực-Canh Điền
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
280.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-4-Kinh 99 Tịnh Thiên-Phật-Lãnh Quần Đặc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
307.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-5-Kinh 103 Sai Ma-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
227.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-5-Kinh 104 Diêm Ma Ca-Tiên Ni
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
192.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-5-Kinh 106 A Nậu La-Trưởng Giả-Tây--Mao Đoan
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
227.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-5-Kinh 110 Tát Giá-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
301.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-6-Kinh 111 Hữu Lưu-Đoạn Tri--Đoạn Sắc Khổ-Tri Khổ-Đoạn Ưu Khổ-Ngã Tận-Đoạn Hữu Lậu-Tham Nhuế Si-Tận Dục Ái Hỷ-Ma
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
189.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-6-Kinh 121 Tử Diệt- Chúng Sanh- Hữu Thân- Ma- Ma Pháp- Tử Pháp-Phi Ngã
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
264.8 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-6-Kinh 128 Đoạn Pháp-Cầu Đại Sư-Tập Cận-Bất Tập Cận-Sanh Tử Lưu Chuyển-Hồ Nghi Đoạn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
285.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-7-Kinh 139 Ưu Não Sanh Khởi-Ngã Ngã Sở-Hữu Lậu Chướng Ngại-Tam Thọ-Tam Khổ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
195.9 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-7-Kinh 155 Vô Cực-Tử Hậu Đoạn Hoại-Vô Nhân Vô Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
196.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-7-Kinh 168 Thế Gian Thường-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
252.5 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-7-Kinh 177 Thân Quán Trụ-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
171.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-7-Kinh 183 Chánh Kiến-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
195.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-8-Kinh 188 Ly Hỷ Tham-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
276.2 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-8-Kinh 200 La Hầu La-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
343.3 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-8-Kinh 208 Vô Thường-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
350.1 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-8-Kinh 216 Đại Hải-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
212.4 KB 02 August 2021
T005 A HÀM V 99-9-Kinh 230 Tam Di Ly Đề-Tạp A Hàm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
215.6 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q16 Tư Duy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
245.8 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q17 Chánh Thọ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
292.7 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q18 Diêm Phù Xa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
268.8 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q19 Xan Cấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
218.6 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q20 Thủ Thành Dục Trì
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
240.6 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q21 Thủ Thành Dục Trì tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
240.6 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q22 Nan Đà Lâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
272.4 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q23 A Dục Vương Nhân Duyên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
280.8 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q24 Niệm Xứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
284.5 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q25 Pháp Diệt Tận Tướng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
216.0 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q26 Tri
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
324.5 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q27 Vô Úy
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
236.0 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q28 Nhật Xuất
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
215.0 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q29 Sa Môn Pháp Sa Môn Quả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
266.1 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q30 Băng Già Xà
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
294.3 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q31 Đẩu Suất Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
322.0 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q32 Ngoại Đạo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
287.5 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q33 Kinh 919
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
301.9 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q34 Thảo Mộc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
340.1 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q35 Xá La Bộ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
521.9 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q36 Tán Thượng Toạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
347.9 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q37 Phả Cầu Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
336.8 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q38 Thiện Sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
306.0 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q39 Khổ Chúng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
288.6 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q40 Kinh 1104
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
281.2 KB 02 August 2021
T006 A HÀM VI Q41 Thích Thị
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
288.7 KB 02 August 2021