Tuyển tập các bài kinh sám

3 Sám Di Đà

trước
tiếp

phật giáo việt nam SÁM DI ĐÀ

Muốn đi có một đường này
Nhứt tâm niệm Phật có ngày thoát ra
Vậy khuyên phải niệm Di Đà
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao
Hay trừ tám vạn trần lao
Tham thiền quán tưởng Pháp nào cũng thua
Di Đà xưa cũng làm vua
Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu
Xét ra từ kiếp đã lâu
Hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó mà
Trong khi Ngài mới xuất gia
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần
Nguyện nào cũng lắm oai thần
Nguyện nào cũng nặng về phần độ sanh
Vì thương thế giới bất bình
Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi
Thầy là Bảo Tạng Như Lai
Bạn  là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca
Thích Ca nguyện độ Ta Bà
Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang
Mở ao chín phẩm sen vàng
Xây thành bát bửu, đổ dàng thất trân
Lưu Ly quả đất sáng ngần
Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm
Hoa trời rưới cả ngày đêm
Có cây rất báu có chim rất kỳ
Lạ lùng cái cảnh phương Tây
Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua
Phong quang vui vẻ bốn mùa
Nước reo có Phật, gió khua nhạc trời
Di Đà có thệ một lời
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh
Mười phương ai phát lòng thành
Nhứt tâm mà niệm hồng danh của Ngài
Hằng ngày trong lúc hôm mai
Niệm từ mười tiếng đến rày ba trăm
Khi đi khi đứng khi nằm
Chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyền
Nguyện sanh về cõi Bảo Liên
Là nơi Cực Lạc ở miền Tây Phương
Đến khi thọ mạng vô thường
Thì Ngài phóng ngọc hào quang rước liền
Biết bao phước đức nhân duyên
Đã về Cực Lạc còn phiền não chi
Sự vui trời cũng chơn bì
Đêm đêm thong thả ngày ngày vui chơi
Sống lâu kiếp kiếp đời đời
Không già không chết không rời đi đâu
Chúng con sám hối khẩn cầu
Nguyện về Cực Lạc hồi đầu Tây Phương.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.