Tuyển tập các bài kinh sám

14 Bài Tụng Nhân Dịp Lễ Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

trước
tiếp

phật giáo việt nam BÀI TỤNG NHÂN DỊP LỄ PHẬT THÍCH CA NHẬP NIẾT BÀN

Đệ tử nay một lòng thành kính
Giờ phút này quỳ giữa Đạo tràng
Kỉ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn
Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ
Bốn bộ chúng tổ thành đầy đủ
Khắp Nhân Thiên hoá độ chu chuân
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần
Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng
Thần thông tạm trụ nơi thân mạng
Pháp yếu cầu Di giáo Tôn đồ
Đại Tập đường hội họp Bí sô
Nhắc nhở lại các phần Đạo phẩm
Khuyên tinh tấn thời thường suy ngẫm
Chớ mảy may lười biếng buông lung
Liền phóng quang chiếu điện lạ lùng
Khai thị trước nhân duyên diệt độ
Đều ba cõi Nhân Duyên thống khổ
Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa
Sự tình hai nghìn rưỡi năm xưa
Đỡ Di giáo Niết Bàn đọc lại
Cảm động quá, lòng con tê tái
Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa la
Giữa hàng cây Song thọ Diêm dà
Trên ngọn tháp nghiêng mình Từ phụ
Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ
Khóc than vật vã cực bi ai
Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài
Nhìn đạo lý vô thường sự vật
Đừng chấp trước huyễn thân còn mất
Hãy nương theo giới luật tu trì
Phật diệt còn Pháp đó quy y
Tinh nhất hẳn tới kỳ giải thoát
Kiến giải có gì chưa dứt khoát
Chống nêu lên cầu quyết tân nghi
Nhập Niết Bàn đã sắp tới thì
Thời khắc đúng như thành Đạo
Nghe phó chúc lòng cànng ảo não
Trăm mắt nhìn thấu đạo Kim Thân
Chi tiết ngưng dao động lần lần
Như Lai đã chứng vui khi Tịch diệt
Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc
Khác nào đàn con mất mẹ hiền
Thuỵ linh ứng khắp Đại Thiên
Tu Di nghiêng ngả đất liền động rung
Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung
Tung hoa nổi nhạc không trung cúng dường
Chúng con phúc bạc vận ương
Sinh xa đời Phật thiếu phương tiện lành
Thiết tha cầu chứng vô sanh
Giới hương biểu lộ tấc thành cúng dâng
Cúi xin Vô thượng Năng Nhân
Từ bi gia hộ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3lần).

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.