Tuyển tập các bài kinh sám

12 Sám Tu Là Cội Phúc

trước
tiếp

phật giáo việt nam SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

Chữ rằng công đức vô lường
Thập phương chư Phật thường thường độ sanh
Ai ơi gằng chí tu hành
Để sau đến bậc vô sanh mà nhờ
Người đời sớm biết tri cơ
Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây
Chở che nhờ đức cao dày
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm
Đường mê xin chớ bước lầm
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình
Chớ nên hại vật sát sanh
Tu nhơn tích đức mới thành thanh cao
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Công danh phú quý khác nào lửa thiêu
Phật tiền xưa cũng người phàm
Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng
Dẫu cho ngàn tứ muốn chung một thời
Của đời trả lại cho đời
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?
Đổi thay máy tạo không ngần
Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa
Khuyên đừng trách lẫn trời già
Đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau
Quả nhơn chẳng trước thời sau
Gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi
Người đời nghĩ đó mà coi
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao?
Khuyên đường nại chút cônng lao
Nhắm vào bờ giác tầm vào tận nơi
Tâm minh vốn đã sẵn rồi
Ở trong mình có, há ngoài đâu xa
Trừ nghiệp chướng giải oan gia
Trì trai niệm Phật ấy là công phu
Tháng ngày thấm thoát phù du
Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui
Thiện căn trước đã tài bồi
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh
Tránh vòng lục dục thất tình
Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm
Rõ ràng phứơc tội tại tâm
Mình làm mình chịu không lầm mảy may
Máu tham tràn khắp xưa nay
Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai
Chớ ham chen lấn đau bơi
Cũng đừng ỷ sức thử tài là xong
Vượn còn biết mến trăng trong
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi
Hãy theo chánh lý mà suy
Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường
Tu hành sớm tối lo lường
Đứng tham những cảnh vô thường thế gian
Cho hay hoa nở cũng tàn
Pháo mà kêu lớn càng tan xác nhiều
Chi bằng tìm chốn tiêu diêu
Nơi theo cõi Phật khỏi điều thị phi
Dồn lòng niệm Phật A Di
Sớm trừ vọng niệm hiếu kỳ tử sanh
A Di Đà Phật chứng minh
Chí tâm quy mạng phù sanh chẳng cầu
Căn lành phước huệ trồng sâu
Rõ thông mùi đạo nhiệm mầu lắm thay
Hoa sen thượng phẩm cao dày
Tây Phương Tịnh Độ định ngày vãng sanh
Ai ơi gắng chí tu hành
Cho mau kết quả quốc thành thẳng qua
Chúng con phát nguyện thiết tha
Cầu về Cực Lạc Di Đà phóng quang.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.