Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Chú Vãng Sinh - Tam Quy Y - Hồi Hướng

trước
tiếp

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG

CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

 

Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà t, a di lị đá tất đam bà t, a di lị đá tỳ ca lan đế, a di lị đá tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ, sa bà ha.      

      ( 3 lần ) o o o

 

Hội lớn chốn Liên Trì

Đức Di- Đà Như- Lai

Và Quán- Âm, Thế- Chí

Cùng ngự tọa sen đài

              Toà Vàng trên tiếp dẫn

              Thệ độ khắp muôn loài

              Giũ sạch kiếp trần ai.

 

   Nam-Mô Liên-Trì Hội-Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.                 ( 3 lần ) o o o                         

 

TÂM KINH BÁT NHÃ

BA- LA- MẬT- ĐA

        Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, thực hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không liền độ thoát hết thảy khổ ách.

       Này ông Xá-Lợi-T! sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

       Này ông Xá-Lợi-T! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân – không, không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn – giới, cho đến không có ý – thức giới; không có vô – minh, cũng không có cái hết vô – minh; cho đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí – tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới Cứu- kính Niết- bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được đạo Vô-thượng Chính-đẳng Chính- giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ; chân thực không hư.

      

Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói bài chú rằng: “Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mât-Đa”.

                                   ( đọc chú 3 lần ) o o o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN TỤNG KINH HỒI HƯỚNG

 

Đệ tử chúng con…vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính mê mờ, bỗng nhiên chợt nghĩ, thay đổi lung tung, dáo dở chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu, trái với chính âm trong, đục, nệ vào tà kiến giãi bày, hoặc vì việc đoạt mất trí, tâm chẳng để vào kinh, đương khi tụng niệm dậy, ngồi bỏ dở câu cách quãng, ngồi lâu trễ nải, nhân đó giận hờn, chốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ, nơi kính- cẩn hoặc làm cẩu th. Thân, khẩu mặc dùng nhếch nhác, xiêm y lễ mạo lôi thôi, cung chẳng như nghi, để không đúng ch. Mở cuốn rối ren, rớt rơi, dơ nát. Hết thảy chẳng chuyên chẳng thành, thật là đáng thẹn đáng s. Kính xin chư Phật- Bồ- tát, trong cõi pháp- giới, hư không giới, hết thảy Hiền- thánh, Thiện thần, Thiên long, Bát bộ, Hộ pháp… từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh, đều được chu viên thành tựu. Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi- hướng còn e, hoặc khi dịch nhuận lỗi lầm, hoặc lúc giải chua thiếu sót, truyền thụ sai thù, âm thích lẫn lộn. Những lỗi cắt, in viết chép. Dù thầy dù thợ đều xin sám- hối. Nhờ sức thần của chư Phật, khiến cho tội lỗi tiêu tan.

                                                    o                                               

Thường quay xe pháp, cứu vớt hàm- linh. Nguyện đem công đức, trì chú tụng kinh, hồi hướng về Hộ- Pháp long thiên thánh chúng.

Thần núi sông linh thiêng trong tam giới, vị chủ tể thủ- hộ chốn già lam, cầu mong được hưởng phúc thiện bình- an, trang nghiêm đạo quả, vô thượng Bồ- Đ, nguyện cho khắp cả pháp- giới chúng sinh, cùng được vào biển “Như Lai Pháp Tính”.

o o o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tụng đến đây thì sang mõ tụng bài tán Phật… )

 

   Phật Di Đà mình vàng rực rỡ,

   Tướng tốt thay trong sáng khôn bì,

   Mi trắng tỏa Tu Di năm núi,

   Mắt như bốn biển lớn trong xanh,

   Hào quang hóa Phật vô số ức,

   Hóa Bồ Tát cũng thật vô biên,

   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

   Chín phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

– Nam Mô Tây Phương Cực Lac Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà-Phật.

( 3 lần ) o o o

–  Nam Mô A Di Đà Phật

(Niệm 1,3 tràng tùy ý) o o o

–  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

(Niệm 10 lần ) o

–  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 

        (Niệm 10 lần ) o

–  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

(Niệm 10 lần) o

– Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.                             (Niệm 10 lần ) o o o

 

LỄ TỔNG

 1. Nam mô tận hư không biến pháp giới Thập phương Tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo.                

 ( 3 lễ ) o o o                                                                    

 1. Nam mô Sa bà Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

( 1 lễ ) o

 1. Nam mô Phạm võng Giáo chủ Lư Xá Na Phật.     

 ( 1 lễ ) o                                           

 1. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo chủ A-Di- Đà Phật.

   ( 1 lễ ) o

 1. Nam mô Thượng phương Chúng hương thanh tịnh thế giới Giáo chủ Hương Tích Phật.

( 1 lễ ) o

 1. Nam mô Đông Phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

( 1 lễ ) o

 1. Nam mô Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.

                                                              ( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát- biến pháp giới chư đại Bồ Tát.  ( 1 lễ ) o          
 2. Nhất tâm đỉnh lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát- biến pháp giới chư Hiền Thánh Tăng.                                            ( 1 lễ ) o

 

 1. 16. Nhất tâm đỉnh lễ Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

 ( 1 lễ ) o

 1. 17. Nhất tâm đỉnh lễ Hộ pháp Chư Thiên Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Nhất tâm đỉnh lễ Tam châu Cảm ứng Hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

( 1 lễ ) o

 1. Thiên địa phú tái tri ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật.                                                ( 1 lễ ) o                                         

 

 1. Quốc gia xã hội tri ân, thuỷ thổ thuần dụng chi đức, đại vị đính lễ A Di Đà Phật.

( 1 lễ ) o

 1. 21. Sư trưởng giáo huấn tri ân, Phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đính lễ A Di Đà Phật.

( 1 lễ ) o                                                    

 1. Thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dàng chi đức, đại vị đính lễ A Di Đà Phật.

( 1 lễ ) o

 1. Ngã kim phả vị Tứ ân- Tam hữu pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ tam chướng, chí thành phát nguyện:

( 1 lễ ) o o o

(vào mõ tụng bài văn phát nguyện)

 

 

 

 

 

 

 Cúi đầu hướng về nước Cực Lạc

 Thầy dẫn đường tiếp bước chúng sinh

 Con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh

 Xin đức Từ Bi thương tiếp đ.         o           

Đệ tử chúng con… khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, cầu nơi chư Phật, nhất thừa vô thượng, Bồ đề kiên cố, chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sinh Tịnh Độ. Ngại vì phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tâm nhiễm thói hư, đức sạch khó thành, nay đối trước Phật, năm thể chuyên cần, dốc một lòng thành, cầu xin sám hối. Con và chúng sinh, bao kiếp đến nay, quên mất bản tâm, cùng Tham-Sân-Si, ba nghiệp tạo tác, vô lượng vô biên; chỗ làm tội ác, vô lượng vô biên, chỗ kết oan nghiệp, vô lượng vô biên, nguyện tất tiêu diệt, từ nay về sau, lập thệ nguyện sâu, mãi xa pháp ác, thề không tái phạm. Chuyên tu thánh đạo, thề không thoái chuyển, thệ thành chính giác, thề độ chúng sinh. Đức Phật A Di Đà, dùng từ bi nguyện lực, xin biết cho con, xin thương xót con, xin gia hộ con; Nguyện con trong khi thiền quán, hay lúc ngủ mơ, thường được thấy Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi tịnh, được Đức Phật A Di Đà dùng nước cam lộ làm phép quán đỉnh, phóng ánh hào quang, chiếu khắp thân con, lấy tay xoa đầu, lấy áo trùm thân, khiến các nghiệp chướng của con từ trước đến nay, thảy đều tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, phiền não tan không, vô minh giứt sạch, viên giác diệu tâm, tự nhiên khai ngộ, chân cảnh tịch quang, thường được hiện tiền, tới khi sắp sửa lâm chung, dự biết trước được, thân không một chút bệnh khổ ách nạn, tâm không một chút tham luyến mê hoặc, các căn sáng sủa, chính niệm phân minh, xả bỏ báo thân, an nhiên tự tại, như nhập thiền định. Đức Phật A Di Đà Và Đức Quán Âm,  Đức Đại Thế Chí cùng chư Thánh Hiền,  phóng quang tiếp dẫn, đưa tay đón v, lâu các tràng phan, hương lạ nhạc trời, cảnh thánh Tây phương, hiện ra trước mắt, khiến cho chúng sinh, thấy và nghe thế, vui vẻ cảm thán, phát Bồ Đề tâm. Con lúc bấy giờ, ngồi toà kim cương, tuỳ tòng sau Phật, chỉ trong khoảnh khắc, sinh về Cực Lạc, nơi Ao Thất Bảo, từ trong hoa Sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, nghe pháp vi diệu, được Vô sinh nhẫn, ngay trong khi ấy, thừa sự chư Phật, thân được thụ ký, được thụ ký rồi, ba thân bốn trí, ngũ nhãn lục thông, vô lượng trăm nghìn, môn Đà La Ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu. Song chẳng vì nghỉ nơi an dưỡng, mà trở lại cõi Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương, lấy bất khả tư nghì, thần lực tự tại, các pháp phương tiện, độ thoát chúng sinh, hàm linh ly nhiễm, lại được tịnh tâm, đồng sinh Tây Phương, vào Bất Thoái Địa, đại nguyện như thế, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, nghiệp và phiền não, hết thảy vô tận, con nguyện vô tận, nguyện nay lễ Phật, phát nguyện tu trì công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân tổng báo, ba cõi giúp đều, pháp giới chúng sinh, đồng thành chủng trí

                                                   o o o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nếu Phật tử không có thời gian lễ tổng và đọc bài phát nguyện đại văn trên thì khi niệm Phật và tứ thánh hiệu xong, đứng trang nghiêm đọc bài phát nguyện sau…)

 

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn trọng ân,

Dưới cứu ba đường khổ,

Nếu có ai thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ-Đề,

Hết một báo thân này,

Đồng sinh về Cực-Lạc.             o

 

 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,

Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

 

 • Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

                                                     ( 3 lần ) o o o

 

TAM TỰ QUY

 

Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng

                                                        ( 1 lễ ) o                      

Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh- tạng, trí tuệ như hải.

                                                        ( 1 lễ ) o                                   

Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hoà hợp đại chúng, hết thảy không ngại.

                                                    ( 1 lễ ) o o o

 

 

 

LẠY CHƯ THÁNH HIỀN

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

       Đều trọn thành Phật đạo. o o o

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.