Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

8.  Đại Sư Liên Trì Châu Hoằng (1535- 1615)

trước
tiếp

 Pháp Tướng Hàng Châu Vân Thê – Liên Trì Châu Hoằng Đại Sư

Tịnh Độ Bát Tổ – Hàng Châu Vân Thê – Liên Trì Châu Hoằng Đại Sư

8.  Đại Sư Liên Trì Châu Hoằng (1535- 1615): Ngài họ Trầm thế danh là Châu Hoằng tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì, nên người đời thường xưng Ngài là Liên Trì Đại Sư, quê Ngài ở Nhơn Hòa Hàng Châu, Ngài là một Đại Tăng danh tiếng của thời nhà Minh, vì Ngài trụ trì chùa Vân Thê nên cũng được tôn xưng là Vân Thê Hòa Thượng. Sau Ngài được tôn xưng là Tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài cùng các vị Đại sư, Tử Bá Chân Khả, Mẫn Sơn Đức Thanh, Ngẫu Ích Trí Tuần được tôn xưng là 4 vị Đại cao Tăng của thời nhà Minh.

 

Đai sư thuở thiếu thời thông minh đỉnh đạt, 17 tuổi đỗ tú tài nhưng chí của Ngài không trọng thị công danh, trãi qua nhiều biến cố trong cuộc đời Ngài ngộ được chân lý, sanh tử mới là việc lớn nhất cần phải cố gắng để giải quyết trong cuộc đời này. Năm 31 tuổi sau khi mẹ Ngài mất, Ngài quyết chí xuất gia cầu Hòa Thượng Thiên Lý làm Bổn sư thế phát làm Tăng, sau đó phát tâm hành cước khắp danh sơn phạm sát tầm sư học đạo, Ngài từng đến Kinh đô tham kiến hai vị trưởng lão là Biến Dung và Tiếu Nham, và xin theo hai vị này học đạo một thời gian, sau đó tham cứu câu niệm Phật là ai, khi đi ngang qua Đông Xương, Ngài quát nhiên liễu ngộ Phật ý.

 

Niên hiệu Long Khánh thứ 5 (1571) đời vua Minh Mục Công, Ngài đến núi Vân Thê trùng kiến chùa Vân Thê, bắt đầu hoằng dương Phật Pháp, tín chúng Tăng đồ tựu lại học đạo rất đông, chùa Vân Thê bỗng chốc trở thành Tòng Lâm Bảo Sát.

 

Ngài chuyên trì giới luật nên mỗi nữa tháng đều trì Kinh Phạm Võng và Tỳ Kheo Giới phẩm. Vì có nhân duyên sâu dày với Tịnh Độ và khi đi tham học Ngài có nghiên cứu pháp môn niệm Phật, nên Pháp môn Ngài hành trì Tịnh Độ niệm Phật tọa thiền, xiển dương Thiền Tịnh song tu. Ngài trước tác bộ Di Đà Sớ Sao, Ngài còn biên tập các sách Thiền như Thiền Tông Ngữ Lục, Thiền Quan Sách Tấn. Do nghiêm trì giới luật coi trọng giới không sát sanh, nên cổ xúy phóng sanh và trước tác rất nhiều văn chương để cho hậu thế.

 

Niên hiệu Vạn Lịch thứ 43 (1615) đời vua Minh Thần Tông, Ngài thị hiện bệnh tướng, tập họp đồ chúng lại dặn dò: nên chân thật niệm Phật, luôn nhớ đừng làm việc gì không đúng, phải y theo quy củ mà tu hành, dặn dò xong Ngài ngồi ngay thẳng trang nghiêm, mặt quay về hướng Tây niệm Phật an nhiên viên tịch, trụ thế 80 tuổi.

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.