Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

2. Đại Sư Thiện Đạo (613-681)

trước
tiếp

Tịnh Độ Nhị Tổ – Trường An Quang Minh – Thiện Đạo Đại Sư

2. Đại Sư Thiện Đạo (613-681): là một trong những Đại sư cao Tăng thạc đức hoằng dương Tịnh Độ Tông nổi tiếng đời Đường. Người họ Chu xứ Tứ Châu. Năm 10 tuổi Ngài đến quy y xuất gia học đạo với ngài Minh Thắng Đại Sư ở Chư Thành – Sơn Đông, ban đầu học Tam Luận Tông, tụng đọc Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma Cật.

 

Năm 641 đến chùa Huyền Trưng ở Giao Thành lạy ngài Đạo Xước cầu học Tịnh Độ, tu tập Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhân đọc Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Thiền sư Đạo Xước, Ngài liền tỏ ngộ thốt lên lời cảm thán rằng: “Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật, nếu như muốn tiêu trừ nghiệp khiên thoát khổ thành Phật thì duy chỉ có pháp môn này”.

 

Năm 645 sau khi ngài Đạo Xước viên tịch, Ngài trở về Trường An, tại chùa Từ Ân hoằng truyền diễn khai pháp môn Tịnh Độ, khuyến phát Tăng tục cùng tu, nhất tâm niệm Phật. Hơn 30 năm, Đại sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ. Có đến hàng vạn người theo Ngài tu tập niệm Phật.

 

Năm 645, một hôm, Đại sư bỗng bảo mọi người rằng: “Thân này đáng chán, ta sắp về Tây!” Nói xong trèo lên cây liễu trước chùa, chấp tay hướng về Tây chúc nguyện rằng: xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến cho không mất chánh niệm, được sanh về Cực Lạc. Nguyện xong, gieo mình xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngồi kết già ngay thẳng trên mặt đất, rồi Ngài an nhiên thị tịch, đệ tử lập tháp của Ngài tại chùa Hương Tích ở Trường An, vua Đường Huyền Tông truy niệm Đại sư khi niệm Phật, trong miệng phóng ra quang minh, nên sắc tứ cho chùa Ngài tên là Quang Minh Tự, vậy nên người đời sau thường xưng tụng Ngài là Quang Minh Hòa Thượng. 

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.