Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Phần Nghi Lễ

trước
tiếp

[pdf-embedder url=”https://truyenphatgiao.com/wp-content/uploads/2020/08/bia-kinh-dia-tang-a-di-16cm-x-24cm-new-2019.pdf” title=”Bìa Kinh Địa Tạng – Thí Thực 2019 16cm x 24cm”]

+ ==> Tải về bản .doc Kinh Địa Tạng Hội Tập Đ.Đ Thích Đạo Thịnh – Thí Thực 2019.doc

+ ==> Tải về bản pdf [pdf-embedder url=”https://truyenphatgiao.com/wp-content/uploads/2020/08/DOC-Kinh-Địa-Tạng-Hội-Tập-Đ.Đ-Thích-Đạo-Thịnh-Thí-Thực-2019.pdf” title=” Tải về Kinh Địa Tạng Hội Tập Đ.Đ Thích Đạo Thịnh – Thí Thực 2019″]

+ ==> Tải về bìa Kinh pdf [pdf-embedder url=”https://truyenphatgiao.com/wp-content/uploads/2020/08/bia-kinh-dia-tang-a-di-16cm-x-24cm-new-2019.pdf” title=”bia kinh dia tang a di 16cm x 24cm new 2019″]

+ ==> Tải về bản Kinh Địa Tạng Hội Tập Đ.Đ Thích Đạo Thịnh – Thí Thực 2020 – Chép Tay in chữ màu xám nét chữ đẹp

 

 

PHẦN NGHI LỄ

( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc )

Chủ lễ xướng:

       Ai nấy cung kính… Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.                                               (3 lễ ) o o o

( Xá một xá đều quỳ đọc )

                Nguyện đem lòng thành kính

                Gửi theo đám mây hương

                Phảng phất khắp mười phương

                Cúng dàng ngôi Tam Bảo.

                Thề trọn đời giữ đạo

                Theo tự tính làm lành,

                Cùng pháp giới chúng sinh

                Cầu Phật từ gia hộ,

                Tâm Bồ Đề kiên cố

                Xa bể khổ sông mê

                Chóng quay về bờ giác.   

                                                                              ( 1 lễ ) o o o

       Cúng dàng đoạn: Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.                                               (1 lễ ) o o o

( Mọi người đều đứng chắp tay đọc )

 

Sắc thân Như Lai đẹp

              Cõi thế chẳng ai bằng

              Không sánh chẳng nghĩ bàn

              Vì thế con kính lễ.

              Sắc thân Phật vô tận

              Trí tuệ Phật cũng thế

              Tất cả pháp thường trụ

              Nên nay con về nương.

              Sức trí lớn nguyện lớn

              Độ khắp chúng quần sinh

              Khiến bỏ thân nóng khổ

              Sinh kia nước mát vui.

              Con nay sạch ba nghiệp

              Quy y và lễ tán

              Nguyện cùng các chúng sinh

              Đồng sinh An Lạc Quốc.

Án phạ nhật la vật            ( 3 lần )

 

1- Dốc lòng kính lễ: Cõi Tịnh ThườngTịch Quang, A-Di-Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh, cùng khắp pháp giới chư Phật.                         ( 1 lễ ) o

 

        2- Dốc lòng kính lễ: Cõi Thực Báo Trang Nghiêm, A-Di-Đà Như Lai, thân vi trần tướng hảo, cùng khắp pháp giới chư Phật.                                                    ( 1 lễ ) o     

        3- Dốc lòng kính lễ: Cõi Phương Tiện Thánh Cư, A-Di-Đà Như Lai, thân giải thoát trang nghiêm, cùng khắp pháp giới chư Phật.                                             ( 1 lễ ) o

        4- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, A-Di-Đà Như Lai, thân giới căn đại thừa, cùng khắp pháp giới chư Phật.                                                    ( 1 lễ ) o

        5- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây,  A-Di-Đà Như Lai, thân biến khắp mười phương, cùng khắp pháp giới chư Phật.                                                ( 1 lễ ) o

        6- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Giáo-Hành-Lý tam kinh cả Y-Chính  tuyên dương, cùng khắp pháp giới Tôn Pháp.                             

                                                                    ( 1 lễ ) o

        7- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Quán-Thế-Âm Bồ Tát, thân vạn ức tử kim, cùng khắp pháp giới Bồ Tát.                                

                                                               ( 1 lễ ) o

        8- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, thân quang trí vô biên, cùng khắp pháp giới Bồ Tát.                                              

                                                                ( 1 lễ ) o

 

        9- Dốc lòng kính lễ: Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện, U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.                                                    ( 1 lễ ) o                                                

10- Dốc lòng kính lễ: Cõi An Lạc Phương Tây, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mãn phận nhị nghiêm thân, cùng khắp pháp giới Thánh Chúng.                  ( 1 lễ ) o

Con nay xin vì Bốn ân, Ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện cho Tam chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối.                           ( 1 lễ ) o                                                   

 ( Xá một xá đều quỳ đọc )

     Đệ tử chúng con… xin chí thành sám hối:   

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp,

Đều vì vô thỉ tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy từ nay xin sám hối.

Bao nghiệp chướng gây nên như thế

Đều tiêu tan một chút không còn

Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp

Độ chúng sinh chứng ngôi Bất thoái.

                                                  ( 1 vái ) o o o

  Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ A-Di-Đà Như Lai cùng Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.

                                                                     ( 1 lễ ) o o o 

 ( Đều ngồi tụng bài tán hương )

 

           Lư hương vừa bén,

   Chiên đàn khói thơm,     

   Ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,

   Lòng con kính ngưỡng thiết tha,

           Nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh.

       – Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát.                                             ( 3 lần ) o o o

 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

– Án-tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha.                                                       ( 3 biến ) o

 

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

  – Án-tu  đa lị, tu  đa  lị, tu  ma  lị, sa  bà  ha.

                                                             ( 3 biến ) o

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

 – Án-sa phạ bà phạ, chuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ chuật độ hám.    

                                                              ( 3 biến ) o               

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

    – Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.                                                                                  ( 3 biến ) o

 

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

   – Án-nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc.                                                 

                                                              ( 3 biến ) o

 

                    Kính lạy tam giới tôn

                   Quy mệnh mười phương Phật.

                   Con nay phát nguyện lớn

                   Trì tụng Kinh Địa Tạng.

                   Trên đền bốn trọng ân

                   Dưới cứu ba đường khổ.

                   Nếu có ai thấy, nghe

                   Đều phát tâm Bồ-Đề.

                   Hết một báo thân này

                   Sinh về nước Cực-Lạc.              

 

                      KỆ KHAI KINH

             Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu,

             Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu,

             Con nay nghe thấy xin vâng giữ,

             Chân nghĩa Như-Lai nguyện hiểu sâu.

   – Nam Mô Bản Sư Thích-Ca-Mâu-Ni-Phật.

                                                         ( 3 lần ) o o o                                                   

 

   – Nam Mô Đao Lợi Thiên Cung Hải Hội Phật Bồ Tát.                                                                        ( 3 lần ) o  o o

 

 

 

 

 

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.