Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Phẩm Thứ Chín - Xưng Niệm Danh Hiệu Của Chư Phật

trước
tiếp

KINH BẢN NGUYỆN CỦA

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

 

PHẨM THỨ CHÍN

Xưng Niệm Danh Hiệu Của Chư Phật

Lúc bấy gi, Đại Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin vì chúng sinh, ở trong các đời sau, nói rõ sự lợi ích, khiến cho các chúng sinh, giữa đường hiểm sinh t, biết được lợi ích đó, để phát tâm làm lành”.

Đức Phật liền bảo rằng: “Nay Ông lại phát tâm, đại từ và đại bi, muốn cứu độ hết thảy, chúng sinh đang khổ não, thì nay chính đúng thời, Ông nên sớm nói ra. Nếu Ông mà làm được, hết những bản nguyện y, thì hôm nay Như Lai, có vào Bát Niết Bàn, cũng chẳng phải lo cho, những chúng sinh đó nữa”.

Ngay bấy gi, Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn, ở về đời xa xưa, trải qua nghìn muôn ức, nhiều A tăng kì kiếp, có Đức Phật hiệu là, Vô Biên Thân Như Lai. Ở trong thời kì đó, nếu có chúng sinh nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, tạm sinh lòng cung kính, thì nghiệp chướng liền tiêu, thoát được các khổ đau, bốn mươi kiếp sinh t. Huống chi lại tô vẽ, sơn, tạc hình tượng Phật, và chiêm bái cúng dàng, tán thán đọc tụng Kinh, thì người ấy được phúc, chẳng thể nghĩ bàn được”.

Lại từ hằng hà sa, kiếp số lâu về trước, có Đức Phật ra đi, rộng độ các chúng sinh, hiệu Bảo Thắng Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, dù chỉ trong thời gian, khoảng bằng gảy móng tay, phát tâm lành quy y, cho đến khi thành Phật, không còn bị thoái chuyển, thẳng đến đạo Bồ Đ.

Lại còn có Đức Phật, xuất hiện ở trong đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, dù chỉ là một lần, thoảng qua tai rồi quên, người đó được công đức, nghìn lần sinh lên tri, huống chi lại dốc lòng, trì danh Đức Phật đó.

Lại từ hằng hà sa, A tăng kì kiếp trước, chẳng thể nghĩ nghì được, có Đức Phật ra đời, hiệu Ngài là Sư Tử Hống Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai y, mà dốc lòng quy y, tu tập theo chính pháp, thì người ấy sẽ được, vô lượng các Đức Phật, khắp trong mười phương cõi, xoa đầu thụ ký cho, thẳng tiến chẳng thoái lui, đều chứng được Bồ Đ.

Lại ở về đời xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu Ngài là Câu Lưu Tôn Phật, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai y, mà dốc lòng chiêm bái, cung kính và cúng dàng, thì trong đời Hiền kiếp của một nghìn Đức Phật, người ấy được công đức, sinh làm Đại Phạm Vương, và được thụ ký cho, đạo Vô Thượng Bồ Đ.

Lại một đời xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu Ngài là Tỳ Bà Thi Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, thì ở đời sau này, mãi mãi xa đường ác, thường sinh trong Trời Người, hưởng các sự vui v.

Lại từ hằng hà sa, A tăng kì kiếp trước, có Đức Phật xuất thế, tên hiệu Đức Phật đó, là Đa Bảo Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, nhất định sẽ chẳng còn, đọa vào đường ác nữa, thường hóa sinh cõi Trời, hưởng sự vui vô cùng.

Lại một đời xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu Ngài là Bảo Tướng Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, sinh tâm đại hoan hỉ, cung kính mà cúng dàng, người ấy chẳng bao lâu, sẽ xuất gia tu đạo, chứng quả A La Hán, và tiến tới Bồ Đ.

Lại từ hằng hà sa, A tăng kì kiếp trước, có Đức Phật xuất thế, tên hiệu Đức Phật đó là Ca Sa Tràng Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, sẽ thoát được sinh tử, cả một trăm đại kiếp.

Lại một đời xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, được nghe thấy danh hiệu, của Đức Như Lai đó, thì người ấy sẽ được, gặp hằng sa chư Phật, được các Đức Phật đó, thuyết pháp yếu cho nghe, chẳng bao lâu sẽ chứng, thành Vô Thượng Bồ Đ.

Lại về đời xa xưa, còn có các Đức Phật, xuất hiện ở nơi đi, rộng độ các chúng sinh, thẳng đưa về bờ giác, những Đức Phật đó như: Đức Tịnh Nguyệt Như Lai, Đức Sơn Vương Như Lai, Đức Trí Thắng Như Lai, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Như Lai, Đức Diệu Thanh Như Lai, Đức Mãn Nguyệt Như Lai, Đức Nguyệt Diện Như Lai… các Đức Phật như thế, nhiều vô lượng vô biên, rộng độ các chúng sinh, đều khiến cho thoát kh, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, chỉ niệm một danh hiệu, của các Đức Phật y, thì được các công đức, nhiều chẳng thể nghĩ bàn, huống chi niệm danh hiệu, của các Đức Phật đó, khi sinh hoặc khi tử, đều được lợi ích lớn, mãi mãi chẳng bị đọa, vào ba đường ác nữa.

Ở trong cõi thế gian, nếu có người đàn ông, hay người đàn bà nào, tới khi sắp mệnh chung, được họ hàng người thân, cất cao lời niệm Phật, khi ấy người chết đi, trừ năm tội Vô Gián, còn các tội khổ khác, thảy đều được tiêu trừ, thác sinh về cõi lành. Tuy tội Vô Gián kia, rất sâu và rất nặng, dù trải muôn ức kiếp, không thể tiêu thoát được, nhưng người tội ác kia, được người khác niệm Phật, rồi đem hồi hướng cho, dần dần sẽ bớt kh. Huống chi có người nào, tự mình xưng hiệu Phật, sẽ được công đức lớn, tiêu vô lượng ác nghiệp.

  

KINH BẢN NGUYỆN CỦA

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

 

HẾT QUYỂN TRUNG

         Kinh bản hạnh Địa Tạng,

         Thệ nguyện lực rộng sâu.

         Tay vàng nắm Minh Châu,

         Tay vàng rung Tích Trượng.

         Thệ độ hết chúng sinh,

         Thoát nơi địa ngục khổ.

         Tinh tiến phát lòng thành,

         Sẽ thoát được trầm luân.

 – Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.                              ( 3 lần ) o

      – Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.                                                 ( 3 lần ) o

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.