Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng

Khoa Thí Thực

trước
tiếp

KHOA  THÍ THỰC

 

        Nam mô Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả, tiếp dẫn chúng sinh: Đông, Tây, Nam, Bắc trên dưới, bốn bên, nam – nữ các bậc, mười hai loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị.  

( Thỉnh 3 lần, 3 hồi chuông trống )

 

HƯƠNG HOA THỈNH

Nhất Tâm Triệu Thỉnh:

        Pháp giới lục đạo, mười hai loại cô hồn, nhiu như cát bụi, Diện Nhiên Đại Sĩ là người thống lĩnh. Hỡi các Lị- Mị- Võng- Lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh trăm họ, gia thân quyến thuộc đẳng chúng…

        Duy nguyện: Thừa Tam Bảo, nương bí mật chân ngôn, hôm nay giờ này mau tới Pháp Hội.                     ( Thỉnh 3 lần, 3 hồi chuông trống )

 

–   Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                           ( 3 lần ).

Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt,

Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt.

hồn muốn sinh về Tịnh Độ,

Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu kinh.

                                                           ( 1 lần ).

                Nếu người muốn biết rõ,

                Các đức Phật ba đời,

                Nên quán tính pháp giới,

                Thảy đều do tâm tạo.     ( 3 lần )

–   Án- già la đế, da sa bà ha.        ( 3 lần )

 

–   Nam mô bộ bộ đế, rị già lị đá, lị đát đá, nga đá da.                                   ( 3 lần )

 

–   Án- tam đà ra, già đà sa bà ha

( 3 lần )

–   Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa

    Nghiêm Kinh.                         ( 3 lần )

 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

(3 lần)

    Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

    Quy y Phật lưỡng túc tôn,

    Quy y Pháp ly dục tôn.

    Quy y Tăng chúng trung tôn,

    Quy y Phật kính, quy y Pháp kính, quy y Tăng kính.                                    ( 3 lần )

 

     Phật tử gây tạo bao ác nghiệp,

     Đều do vô thỉ tham- sân- si.

     Từ thân- miệng- ý phát sinh ra,

     Hết thảy Phật tử xin sám hối.

                                                                  ๏

     Hữu tình gây tạo bao ác nghiệp,

     Đều do vô thỉ tham- sân- si.

     Từ thân- miệng- ý phát sinh ra,

     Hết thảy hữu tình xin sám hối.

                                                                 ๏

      hồn gây tạo bao ác nghiệp,

     Đều do vô thỉ tham- sân- si.

     Từ thân- miệng- ý phát sinh ra,

     Hết thảy cô hồn xin sám hối.

                                                                 ๏

      Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,

     Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

     Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

     Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. ๏   

     Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

     Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn.

     Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

     Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành.

                                                                ๏

–   Án- bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha.

                                                                   (3 lần)

 

–   Án- a rô lặc kế sa bà ha.            ( 3 lần )

 

  Án- bộ bổ để, rị già đá rị đát đá nga đá da.                                                                         ( 3 lần )

–   Án- tam muội da, tát đoả phạm.   

       ( 3 lần )

 

–       Nam mô sa qua tan tha dê to,

        Qua lư chư ty,

        An,

        San bô la,

        San bô la hung.           ( 7 hoặc 21 lần )

  

 –      Nam mô su lu pô dê,

        Tan tha dê to dê,

        Tan chư tha,

        An, Su lu, Su lu,

        Bô la su lu,

        Bô la su lu so pô hơ.   ( 7 hoặc 21 lần )

 

–   Án- Tông, Tông, Tông Tông Tông. 

(3 lần)

 

–   Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án tông.                                                ( 3 lần )

 

        Nam mô Đa Bảo Như Lai.

        Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

        Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

        Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

        Nam mô Ly Phố Uý Như Lai,

        Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.

        Nam mô A Di Đà Như Lai.   ( 3 lần ) 

    

     Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

     Khắp thí hà sa cô hồn chúng.

     Nguyện đều no đủ xả san tham,

     Mau thoát U-Minh sinh Tịnh Độ.

     Quy y Tam Bảo phát Bồ- Đề,

     Rốt ráo chóng thành Vô Thượng Đạo.

     Công đức vô biên suốt đời sau,

     Hết thảy cô hồn đng pháp thực.      ๏

 

                Này các cô hồn chúng,

                Nay tôi khắp hiến cúng.

                Thức ăn biến mười phương,

                Tất cả cô hồn hưởng,

                Nguyện đem công đức này,

                Hồi hướng khắp tất cả.

                Đệ tử và chúng sinh,

                Đều trọn thành Phật đạo.         ๏

 

–       Án- mục lực năng, sa bà ha.  ( 3 lần )

 

–       Án- dê dê nan,

        San pô qua,

        Pha rư

        La hung.                                           ( 7 lần )

 

TÂM KINH BÁT NHÃ

BA- LA- MẬT- ĐA

        Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, thực hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không liền độ thoát hết thảy khổ ách.

        Này ông Xá-Lợi-T! sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

        Này ông Xá-Lợi-T! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân- không, không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn- giới, cho đến không có ý- thức giới; không có vô- minh, cũng không có cái hết vô- minh; cho đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí- tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới Cứu- kính Niết- bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được đạo Vô-thượng Chính-đẳng Chính- giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ; chân thực không hư.

Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói bài chú rằng: “Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa”.                                                                       (3 lần)

 

        Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đá tất đam bà tì, a di rị đá tì ca lan đế, a di rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ đá ca lệ sa bà ha.                                                     (3 lần) ๏                                                                                                           

  Án- sa ma ra, sa ma ra di, ma nẵng tát cáp ra, ma ha thính cáp ra hồng.  

        ( 3 lần )

       

Nguyện ngày an lành đêm an lành,

Ngày đêm sáu thời đều an lành.

Hết thảy các thời đều an lành,

Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thụ.

Nguyện ngôi Tam Bảo thương nhiếp thụ,

Nguyện các Hộ Pháp thưng ng hộ.

                                                                ( 3 lần )

 

Bốn   loài   cùng   sinh   nơi   đất   báu,

∆              | |           O            | |         o |         o |         ๏    | |

Ba    cõi    đồng    thác   hoá   Hoa   Sen,

O            | |        O               | |         o  |     o |         O   | |

 

Hà   sa   Ngạ   quỷ   chứng   tam   hiền,

O         | |       O          | |          o  |          o |       O    | |

 

Vạn   loài   hữu   tình   đăng   Thập  địa.

๏         | |        O           | |          ๏ ا          ◦   ا        ๏

  

BÀI TÁN KHEN NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

       

Phật  Di  Đà   mình   vàng   rực    rỡ,

∆             | |     O           | |           o  |      o  |       ๏ | |

 

Tướng  tốt  thay  trong  sáng  khôn  bì,

 O                | |      O            | |        o  |       o  |        O  | |

 

Mi   trắng   tỏa  Tu   Di   năm    núi,

O            | |          O        | |     o  |     o   |       O   | |

 

Mắt  như  bốn  biển  lớn  trong  xanh,

O             | |        O         | |       o  |      o  |        O   | |

 

Hào  quang  hóa  Phật  vô   số     ức,

O              | |           O         | |       o  |    o  |      O   | |

 

Hóa  Bồ  Tát   cũng   thật   vô    biên,

O           | |      O          | |         o  |       o  |     ๏   | |

 

Bốn  mươi  tám  nguyện  độ  chúng  sinh

O             | |         O               | |          o  |     o |        O    | |

 

Chín  phẩm  hàm  linh  đăng  bỉ    ngạn.

O                | |           O           | |       o  |     o  |     O   | |

 

Nam  Mô Tây Phương Cực Lạc Thế  Giới

∆ O          | |      O            | |           O         | |     o   |    ๏   | |

Đại  Từ  Đại  Bi    A  Di  Đà     Phật.

O         | |    o  |    O | |   O      | |    ๏   |         O

 

 Nam Mô A Di Đà Phật…. A Di Đà Phật…

  

        Thí thực công đức lớn vô cùng,

       Bao nhiêu thắng phúc xin hồi hướng.

      Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm,

      Sớm về nước Phật Vô Lượng Thọ.

     Hết thảy mười phương Phật ba đời,

     Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát.

     Trí tuệ mệnh mông lên bờ giác,

     Chín nơi hiện có và bốn loài.

     Đều siêu thăng Hoa Tạng Huyền Môn,

     Chốn khổ đau tám nạn ba đường.

    Cùng vào biển Như Lai pháp tính,

    Kính lạy đức Giáo Chủ Sa Bà.

    Bậc Đạo Sư thầy khắp trời người,

    Cha lành chung chín cõi, bốn loài.

    Dùng nghìn muôn ức các hoá thân,

Bản Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                                                                                                ๏ ๏ ๏

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

KINH BẢN NGUYỆN CỦA

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Sa môn: Thích Đạo Thịnh

HỘI TẬP

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.